Zon Jongen Meisje

Medezeggenschapsraad

Onze school is een van de acht basisscholen die vallen onder de Stichting Talentis, een onderwijsorganisatie binnen de gemeente Boxtel. Elke school heeft zijn eigen medezeggenschapsraad.

De MR is een bij de wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen van kinderen, ouders en teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding. De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan. Het is ook van groot belang dat wanneer ouders/verzorgers  zaken hebben die zich op het schoolplein bezig houden dit door geven aan de MR geleding. Zo kunnen wij binnen de MR vergadering bespreken wat we hier eventueel mee kunnen doen.

De MR heeft bij een aantal zaken adviesrecht en bij andere zaken instemmingsrecht. De werkwijze van de MR is vastgelegd in een Medezeggenschapsstatuut en Medezeggenschapsreglement.

De MR kent de volgende samenstelling:
Elke Dingen: leerkracht
Iris Vermeer: leerkracht
Linda van der Zijde: ouder
Miranda Sprinkhuizen: ouder

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op school staan wel computers, maar wat is het ICT-beleid? Wie adviseert de directie over het vakantierooster? Hoe staat het met het plan om de school te verhuizen naar een andere locatie? Kan dat zomaar uitgevoerd worden? Wie controleert eigenlijk de begroting? Voorbeelden van vraagstukken die regelmatig om inbreng vragen. Van leerkrachten en van ouders. Reden om toe te lichten wat de Gemeenschappelijke Medezeggen- schapsraad (GMR) doet.

GMR, wat is dat?

Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Daar kunt u uw stem laten horen bij de plannen van school. Een groot aantal onderwerpen heeft ook betrekking op andere scholen van de stichting. En daarmee dus ook op meer dan één Medezeggenschapsraad. Denk aan beleid over tussen- en naschoolse opvang, financiële vraagstukken, huisvesting, ICT-beleid en veiligheid. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) buigt zich over deze bovenschoolse vraagstukken. Met als doel
goed onderwijs en goed werkgeverschap!

GMR, hoe werkt dat?

Goed onderwijs gaat over een motiverende en veilige leeromgeving voor onze kinderen. Met voldoende leerkrachten en uitstekend lesmateriaal. Bij goed werkgeverschap kijken we naar arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van de personeelsleden. De GMR overlegt regelmatig over vraagstukken die hiermee samenhangen. Deze worden vanuit het bestuur en de directie van de stichting ingebracht. Om onze standpunten en advies zorgvuldig voor te bereiden, werken we met een aantal onderwerpen: onderwijs, personeel, organisatie en financiën. Elk onderwerp wordt behandeld in een werkgroep, die over de benodigde inhoudelijke kennis beschikt.

GMR en uw inbreng

Wij willen graag de betrokkenheid van ouders en personeelsleden verhogen. Met uw inbreng kunnen we immers de juiste onderwerpen behandelen. Om u te laten zien wat we doen, hebben wij onze activiteiten beschreven in een jaarverslag en activiteitenplan (te lezen onder het kopje GMR, op www.stichtingtalentis.nl).

Verder stellen we met enige regelmaat plaatsen open voor nieuwe leden.

Karin Wels (ouder) vertegenwoordigt onze school in de GMR.