Zon Jongen Meisje

Pestprotocol

Onze school hanteert een pestprotocol. Dat wil zeggen dat de kinderen in samenspraak met de groepsleerkracht(en) hier afspraken over maken. De bedoeling is dat kinderen mede zelfverantwoordelijk worden voor hun gedrag. Op deze manier  kunnen ze elkaar aanspreken op hun doen en laten. De leerkrachten hebben hierin een begeleidende, controlerende en sturende taak.  De afgesproken omgangsregels hangen op diverse plaatsen binnen de school. Wat zijn dan deze omgangsregels?

- We behandelen elkaar, zoals we zelf behandeld willen worden
- Als je ontevreden bent, praat je erover en probeer je een oplossing te vinden
- Iedereen is belangrijk maar niet iedereen hoeft je vriend te zijn
- We gaan zorgvuldig om met eigen en andermans spullen
- We spreken elkaar op een vriendelijke en correcte manier aan

Daarnaast besteden we binnen de lessen sociaal emotionele ontwikkeling extra aandacht aan dit onderdeel. Als er zich incidenten voordoen met kinderen dan wordt u als ouder daarvan op de hoogte gesteld door de betrokken leerkracht. Deze afspraken zijn gezamenlijk geformuleerd in ons pestprotocol dat u ter inzage kunt opvragen bij de directie.