Zon Jongen Meisje

Protocol School en Scheiding

Dit protocol beschrijft de afspraken die onze school hanteert in de situatie van gescheiden ouders. Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, dan is het van belang dat beide ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind. 
Om misverstanden te voorkomen willen we de wijze waarop de informatie en communicatie vanuit de school naar de betreffende ouders verloopt, kort formuleren. 

Wat zegt de wet? 
Wanneer ouders gescheiden zijn, geldt als hoofdregel dat beide ouders na de scheiding het gezag over het kind blijven uitoefenen. Indien er geen gezamenlijk gezag is, dient de met het gezag belaste ouder de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind betreffen. Vorderingen van het kind moeten worden verstrekt. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben recht op informatie over hun kind. De ouder zal daar echter zelf om moeten vragen. Dit hoeft de school niet uit zichzelf te doen. Als het gaat om de vader, moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij geen recht op informatie. 
De niet met het gezag belaste ouders hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het gaat hier alleen om belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventuele sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. Indien de desbetreffende ouder het hier niet mee eens is, kan hij/zij een verzoek indienen bij de rechtbank. 

De afspraken zoals die bij ons op school gelden: 
Wanneer ouders gaan scheiden, lichten zij de school in en de leerkracht van het kind. 
Ouders informeren school over wijzigingen m.b.t. woonadres, telefoonnummers en 
e-mailadres. Ouders geven aan bij wie het kind woont, hoe de bezoekregeling/het co-ouderschap geregeld is en wie het wettelijk gezag heeft over het kind. 

De ouder bij wie het kind woont, is de eerste aanspreekpersoon van de school. Is dit 
bijvoorbeeld door co-ouderschap anders geregeld dan bespreken ouders dit met de leerkracht van het kind. 
Voor ouderavonden, oudergesprekken en andere activiteiten worden beide ouders 
uitgenodigd, indien beiden de zeggenschap over het kind hebben. 
Er is één oudergesprek met beide ouders tegelijk.  Indien dit om één of andere reden niet mogelijk is, wordt de beschikbare tijd gedeeld door beide ouders. 

Beide ouders kunnen gebruik maken van / ontvangen de standaard schooldocumentatie. 
We geven rapportages 1 x mee naar huis met de leerling. De ouders hebben de 
plicht en de zorg om deze rapportages met elkaar te delen. (Er worden geen rapportages dubbel verstrekt, ook niet per e-mail). 
De school is geen gesprekspartner in de (mis)communicatie tussen ouders.