Zon Jongen Meisje

Toelatingsbeleid

Ieder kind in de basisschoolleeftijd (ongeacht afkomst, religie of niveau) is op onze school van harte welkom. Als de kinderen 4 jaar zijn, komen ze in een van de kleutergroepen op onze school ( of in de kleutergroep). In de maand daarvoor kunnen ze een aantal dagdelen proef komen draaien. De momenten worden samen met u overlegd. Kinderen zijn pas verplicht om naar school te gaan als ze 5 jaar zijn, maar wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen al vanaf 4 jaar naar school gaan. Voor leerlingen die tussentijds binnenkomen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, geldt de regel dat ze welkom zijn als er plaats is in de desbetreffende groep. De school neemt altijd contact op met de school van herkomst om informatie in te winnen. Meldt men een kind aan, vanwege onvrede op de basisschool van herkomst, dan zal er zorgvuldig bekeken worden wat de reden is. Dit zal in overleg gebeuren met de ouders, de directeur van de andere basisschool en eventueel de leerplichtambtenaar.

Toelatingsbeleid Stichting Talentis

Stichting Talentis staat voor goede onderwijskwaliteit, dat we aanbieden op onze scholen. Elk kind is in principe welkom op onze scholen. Het grootste aandeel van nieuwe leerlingen bestaat uit kleuters die aan het begin van hun basisschool-loopbaan staan. Een deel van de nieuwe leerlingen bestaat uit kinderen die verhuizen en er zijn zij-instromers, die op een andere basisschool niet de ondersteuning konden krijgen die ze nodig hebben. Om zorgvuldig, duidelijk en transparant te kunnen zijn naar u als ouders/verzorgers, zijn in dit beleidsdocument de afspraken weergegeven rondom aanname en plaatsing van leerlingen. In Nederland regelt de Wet op het Primair Onderwijs op welke wijze basisscholen en speciale basisscholen dienen om te gaan met aanmelding en plaatsing van leerlingen. Toelating is daarbij het uitgangspunt, weigering de uitzondering. Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.

De wet schrijft over de aanmelding het volgende voor:

  • De aanmelding van kinderen voor toelating dient schriftelijk te gebeuren en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt;
  • De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd;
  • Vervolgens dient het bevoegd gezag te onderzoeken of de aanmelding een kind betreft dat specifieke ondersteuning nodig heeft. Dat is nodig omdat voor een kind met specifieke onderwijsbehoeftes soms extra ondersteuning nodig is. Binnen Stichting Talentis voert de school dit onderzoek uit en beslist de directeur of de leerling op deze school geplaatst kan worden. Bij dit onderzoek wordt de informatie die u ons verstrekt gebruikt en vragen wij u om informatie van de peuterspeelzaal of kinderopvang, voor de zogenaamde warme overdracht. Ook kunnen wij u vragen om extra gegevens te verstrekken. 
     

Vanaf 3 jaar kunnen ouders/verzorgers hun kind (schriftelijk) aanmelden op een school. In principe is ieder kind welkom, mits de school de zorg kan bieden die het nodig heeft. Als het aangemelde kind extra ondersteuning nodig heeft, geven de ouders dit bij de aanmelding aan. De zorgplicht van de school gaat dan direct in, ook al is het kind bij aanmelding jonger dan 4 jaar. De school neemt vervolgens de aanvraag in behandeling en zoekt een passende plek. Soms worden kinderen aangemeld nog voordat zij 3 jaar zijn. In dat geval spreken we van een vooraanmelding en gaat de zorgplicht nog niet in.

Als het kind ongeveer 3 jaar is, krijgen de ouders van de gemeente een brief met informatie over de gids van het ministerie, genaamd "De basisschool; gids voor ouders en verzorgers" die ouders kunnen downloaden. Daarin staan allerlei zaken m.b.t. de organisatie van het basisonderwijs in Nederland. In principe kunnen ouders het kind op elk moment aanmelden. Ouders die, voordat ze hun kind gaan aanmelden, eerst geïnformeerd willen worden over de school, maken hiervoor een afspraak.

Ongeveer 6 weken voor het kind naar school gaat, krijgen de ouders een inschrijfformulier. Ouders vullen dit formulier in en ondertekenen het. Daarna worden de gegevens verwerkt in de geautomatiseerde leerlingenadministratie. Uiteraard gaat de school daar zeer vertrouwelijk mee om (Wet op de Persoonsregistratie). Komt een leerling van een andere school, dan wordt deze school in kennis gesteld van de inschrijving. Ongeveer 6 weken voordat de kinderen naar school komen, worden ze uitgenodigd om enkele ochtenden te komen kennismaken met de leerkracht en de groep.

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, bekijkt de school of de ondersteuning mogelijk is. Voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, heeft de school een zorgplicht. De school heeft dan 6 weken de tijd (eventueel uit te breiden met 4 extra weken) om een passend aanbod te organiseren. Dat kan ook een plek op een andere school zijn. Indien een leerling geweigerd wordt, zal de school dit altijd schriftelijk aan ouders/verzorgers mededelen. Als de school een wachtlijst heeft, hoort u dit ook als u uw kind aanmeldt. Als ouders het niet eens zijn met de beslissing van een school, hebben ze een aantal mogelijkheden. De eerste stap is samen met de school proberen om een oplossing te vinden. Als ouders er met de school niet uitkomen, kunnen ze de volgende stappen zetten:

  • Ouders kunnen bezwaar maken bij het bevoegd gezag van de school.
  • Ouders (of school) kunnen de hulp inroepen van een onderwijs(zorg)consulent.
  • Ouders kunnen een oordeel vragen aan de Landelijke Geschillencommissie Passend onderwijs. De geschillencommissie (voor po, vo, en (v)so gezamenlijk) oordeelt bij meningsverschillen over toelating of verwijdering van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en over het ontwikkelingsperspectief. De commissie bestaat uit deskundigen en doet binnen 10 weken uitspraak als een geschil wordt voorgelegd. Bij het oordeel wordt rekening gehouden met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. (www.geschillenpassendonderwijs.nl).

Iedere school van Stichting Talentis heeft een korte tekst opgenomen in de schoolgids/website, bestaande uit een samenvatting van dit beleidsdocument, aangevuld met het schoolondersteuningsprofiel dat aangeeft waar de ondersteuningsmogelijkheden van de school liggen. Daarnaast heeft iedere school in de schoolgids/website een verwijzing opgenomen naar de Talentis-website waar dit document is geplaatst.