Zon Jongen Meisje

Passend onderwijs

Altijd een passende plek voor een leerling

De meeste kinderen stromen zonder noemenswaardige problemen door van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar het basisonderwijs. Sommige kinderen hebben echter wat meer ondersteuning nodig. Dat kan tijdelijk zijn, voor een langere of voor de gehele schoolperiode. De bedoeling van passend onderwijs is onder meer dat kinderen veel vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Met behulp van de expertise uit het speciaal onderwijs, kunnen we nog beter aansluiten op de behoeften van elk kind.
Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Hiervan zijn er 77 in het gehele land. De school van uw kind valt onder het samenwerkingsverband de Meierij, ondersteuningseenheid Zuid, waar de gemeenten Boxtel, Schijndel, Haaren, Vught en Sint-Michielsgestel onder vallen.

Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dit is een kernbegrip bij passend onderwijs. Zorgplicht betekent dat de basisschool de verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een  passende ondersteuning te bieden. Liefst zoveel mogelijk thuisnabij in de eigen school. Kinderen hebben recht op goed onderwijs dat bij hen past. Als school zijn wij verantwoordelijk om de kinderen die dat nodig hebben, extra aandacht te geven.

Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te zoeken. Dat kan zijn op een andere basisschool of op een school voor speciaal onderwijs.

Op onze school wordt de zorg voor leerlingen door de inspectie met een goed beoordeeld. (link inspectierapport). Wij zijn in staat om met elkaar of met hulp  vanuit het samenwerkingsverband zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Daarbij werken we graag samen met ouders en de leerling zelf. Ouders kennen het kind als geen ander en ook de leerling zelf is vaak prima in staat om aan te geven wat hij of zij nodig heeft. Samen met de leerkracht proberen we daarna een gedegen plan op te zetten, wat zo goed mogelijk tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

Een uitgebreide omschrijving van de zorgstructuur op onze basisschool kunt U vinden in de schoolgids.